01localizedlpthailandhero

มูบาดาลา เป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกที่มีปณิธานในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ยั่งยืน ต่อยอดความก้าวหน้าด้วยเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ของผู้ถือหุ้นภายใต้การบูรณาการและการกระจายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

เราคือใคร

USD 302 BN
มูลค่าของสินทรัพย์รวม กว่า 229 ดอลลาร์สหรัฐ
50 +
การลงทุนที่ดำเนินการอยู่ในกว่า 50 ประเทศ

มูบาดาลา เป็นบริษัทผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัว กระตือรือร้นและมีนวัตกรรมในการปรับใช้ทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์และภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินแบบยั่งยืนที่ได้ปรับความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในหลายภาคส่วนทั่วโลกช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งด้านบุคลากร ความแข็งแกร่งทางการเงิน ขนาดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน และความสัมพันธ์กับพันธมิตรและธุรกิจอื่นๆในระดับโลก ที่สร้างมูลค่าที่ยั่งยืนและมอบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงบวกแก่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธมิตร

human